Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA – PROCES REKTRUTACZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych przekazanych przez stronę www.pro-medicus.org jest firma:

 

KPM International Ltd. & Co. KG,
Wiesenweg 7
D-63600 Seligenstadt
tel. DE +48 6182  8490612
Tel. PL +48602813298

E-Mail info@pro-medicus.org

 

Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:

 

1) Cel przetwarzania: proces rekrutacyjny – pozyskanie miejsca pracy

2) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda pracownika).

3) Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji.

4) Kategorie odnośnych danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, wykształcenie, kwalifikacje (w tym certyfikaty, znajomość języków obcych), przebieg dotychczasowego zatrudnienia i opis doświadczenia zawodowego.

5) Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców: wyłącznie w formie zanonimizowanej

6) Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO: nie.

7) Informacja o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania: nie

8) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji i podjęcia pracy przez daną osobę

9) Źródło pochodzenia danych osobowych: dane przekazywane są przez kandydatów do pracy.

10) Informacja o profilowaniu: profil zanonimizowany

 

Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane:

11) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do odpowiedniej instytucji w kraju EU.

 

12) Informacje o prawie do wniesienia żądania udzielenia informacji o przetwarzanych danych:

 1. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych.
 2. Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15 – 22 RODO (żądanie do sprostowania, zaprzestania lub usunięcia danych osobowych). W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
 3. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
  d. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
  informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

13) Informacja o prawie wniesienia żądania wniesienia sprostowania jej danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.

14) Informacja o prawie wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych w następujących przypadkach:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

15) Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

16) Informacja dotycząca ,,prawa do bycia zapomnianym”: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. brak jest podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, ma obowiązek usunąć te dane osobowe – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje on rozsądne działania (w tym środki techniczne) by poinformować podmioty przetwarzające te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje

OFERTY PRACY